Gemeente Schouwen-Duiveland ontwikkelt nieuw Groenplan

14 dagen geleden gepubliceerd

In de gemeenteraadsvergadering van 28 maart is een nieuw Groenplan vastgesteld voor de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit plan geeft de kaders, voorwaarden en de financiële middelen om de groene ambities van de gemeente te realiseren. Het plan bevat een visie om rekening te houden met de uitdagingen op het gebied van klimaat en om groen en water nog meer te laten bijdragen aan een aantrekkelijk, gezond, veilig en klimaatbestendig Schouwen-Duiveland.

Water opvangen en biodiversiteit

Vanwege de toenemende wateroverlast door hevige regenbuien en de afnemende soortenrijkdom van planten en dieren door klimaatverandering, streeft het plan ernaar om groen zodanig in te richten en te beheren dat er meer ruimte komt voor de opvang of infiltratie van water en voor het bevorderen van de biodiversiteit.

Behoud van het bestaande groen

Schouwen-Duiveland is al een groen eiland en het plan wil dit groen behouden. Het nieuwe Groenplan zet in op het behoud van groenstructuren en waardevolle bomen door deze vast te leggen en goed te beschermen.

Beheer en onderhoud

Het niveau van groenonderhoud blijft gelijk, maar er wordt onderzocht waar er in het kader van klimaat en biodiversiteit overgeschakeld kan worden op meer natuurlijk beheer.

Betrokkenheid van inwoners

Het Groenplan bevat acties om te onderzoeken hoe inwoners betrokken kunnen worden bij het beheer en onderhoud van het groen in de openbare ruimte. Hierbij wordt gedacht aan zelfbeheer, medebeheer, dorpsboomgaarden en geveltuintjes.

Volgende stappen

Om de ambities van het Groenplan te realiseren, is er een actielijst gekoppeld aan het plan. In 2024 wordt de kwaliteit van de plantsoenen en de biodiversiteit in kaart gebracht door middel van 0-metingen. Deze metingen leiden tot verbeter- en/of vervangingsplannen. Vanaf 2025 zijn de veranderingen zichtbaar in de buitenruimte. De inwoners zullen tijdig worden geïnformeerd over wat waar gaat gebeuren. Het plan wordt in 2026 geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.